Obowiązki helpera

Przede wszystkim helper ma obowiązek pilnowania porządku na terenie imprezy oraz pomoc i wykonywanie poleceń organizatorów. Jeżeli jesteś już czymś zajęty, a Organizator zleca Ci kolejne zadanie, warto go o tym poinformować. Standardowe obowiązki helpera to: wymiana koszy na korytarzach, oznaczanie ławek i krzeseł, przenoszenie je i ustawianie pod okiem Koordynatora/Organizatora, pomoc na akredytacji/Informacji, zamiatanie śmieci, pilnowanie OrgRoomu, roznoszenie sprzętu, roznoszenie papieru toaletowego, pilnowanie porządku w salach i sanitariatach itp. Większość helperów już dzień przed imprezą pomaga przy pracach na miejscu, dzięki temu następnego dnia jest znacznie lżej. Jednym z najprzyjemniejszych obowiązków helpera jest noszenie specjalnej koszulki.

Przywileje helpera

Helperom zapewniamy specjalny identyfikator, koszulkę, a także przekąski w trakcie NiuConu. Wnoszenie towarów wystawców NIE należy do obowiązków helperów! Najbardziej aktywni mogą liczyć na specjalne upominki po zakończeniu imprezy.  Helperzy mogą prosić o wystawienie zaświadczeń o wolontariacie.

Regulamin helperów

1. Helperem może być każda osoba, która w dniu rozpoczęcia imprezy NiuCon będzie miała ukończone 16 lat.

2. Organizator ds. helperów zobowiązuje się do rozpatrzenia wszystkich zgłoszeń oraz udzielenia odpowiedzi od daty zakończenia ich zbierania. Czas trwania zgłoszeń zostanie podany w oficjalnych kanałach. 

3. Organizatorzy zapewniają:

  • Przekąski w trakcie NiuConu
  • Dyżury dostosowane do możliwości helpera

4. Od helperów oczekuje się:

  • Kultury osobistej
  • Pracowitości
  • Komunikatywności
  • Własnej inicjatywy
  • Sumienności

5. Każdy helper zobowiązany jest do zgłoszenia się przed rozpoczęciem każdego swojego dyżuru do Organizatora ds. helperów lub wskazanej przez niego osoby.

6. Helperów prowadzących atrakcje obowiązuje ograniczenie ich długości do ok. 4 godzin oraz zgłoszenie tego faktu Organizatorowi ds. helperów

7. Helperzy podlegają również Regulaminowi ogólnemu. Helperzy łamiący postanowienia ww. regulaminów mogą zostać pozbawienie funkcji, usunięci z terenu NiuConu oraz wpisani na czarną listę, która może zostać przekazana organizatorom innych imprez.

8. W uzasadnionych przypadkach Organizator ds. helperów ma prawo uchylić postanowienia niniejszego regulaminu jednak nie regulaminu ogólnego.

9. Konflikty i spory pomiędzy helperami jak również wątpliwości w sprawie niniejszego regulaminu rozstrzyga Organizator ds. Helperów lub osoba przez niego wyznaczona, od jej decyzji przysługuje odwołanie do Głównego organizatora, a jego decyzja jest ostateczna.

10. Zgłoszenia do obsługi przeprowadzane są poprzez formularz zgłoszeniowy, dane przesłane zostaną potraktowane jako dane prywatne w myśl ustawy. RODO. A organizator (administrator danych) zobowiązuje się do przestrzegania zasad przechowywania oraz przetwarzania danych wyłącznie na potrzeby realizacji zgłoszeń do grona obsługi wydarzenia.

  1. Dane można modyfikować w każdej chwili, a wgląd do nich posiadają jedynie osoby których one dotyczą.
  2. Organizator (Administrator) zobowiązuje się do usunięcia wszelakich danych do 30 dni po zakończeniu imprezy NiuCon.
  3. Dane dodatkowo mogą zostać usunięte na życzenie osoby, których one dotyczą, lecz w takim przypadku organizator (administrator) nie będzie mógł zrealizować zgłoszenia do grona obsługi wydarzenia.

Zgłoszenia proszę kierować na e-mail : [email protected]