Regulamin wystawców

Dział I – Ogólne informacje

 1. Niniejszy regulamin jest uzupełnieniem regulaminu ogólnego wydarzenia i odnosi się tylko dla osób jak i podmiotów uczestniczących w wydarzeniu jako stoisko. Nie status osoby nie zwalnia z przestrzegania regulaminu ogólnego wydarzenia
 2. Wystawca, stoisko, uczestnik targów niniejszym regulaminie odnosi się do osób jak i podmiotów które nabyły prawo do uczestnictwa w imprezie wraz ze stoiskiem
 3. Wystawcą zostaje osoba która dokonała prawidłowego zgłoszenia, podpisała umowę na uczestnictwo w wydarzeniu jak i uiściła opłatę na podstawie umowy
 4. Organizator nie odpowiada za szkody wyrządzone przez gości wydarzenia na stoisku, wystawca winien zabezpieczyć stoisko w sposób uniemożliwiający wyrządzenie szkody
 5. W niniejszym regulaminie za gościu uważa się osoby które przebywają na terenie wydarzenia
 6. Inne nie zawarte w niniejszym regulaminie warunki uczestnictwa znajdują się w umowie stoiska

Dział II – Typy Stoisk

 1. Dla wystawców zostały przygotowane 2 typ stoisk w trakcie wydarzenia, Handmade oraz Handlowe
 2. Stoiska Handmade dedykowane są micropodmiotą gospodarczym jak i osobą nieposiadających działalności gospodarczej, w regulaminie dalej zwanie Handmade
 3. Stoiska Handlowe dedykowane są wyłącznie podmiotą gospodarczym, w regulaminie dalej zwane zamiennie Handlowe, Stoiska Handlowe.
 4. Stoiska Handmade mają od górnie wyznaczone miejsca sprzedaży oraz metraż. Miejsce wybierane jest losowo przez organizatora na podstawie kolejności zgłoszenia jak i wywiązania się z obowiązków prawnych tj. podpisanie umowy, uiszczeniu opłaty za stoisko.
 5. Stoiska Handlowe w drodze zgłoszenia wybierają metraż je interesujący który jest do dyspozycji w miejscach wyznaczonych przez organizatora, rezerwacja . Po spełnieniu obowiązków prawnych tj. podpisanie umowy, uiszczeniu opłaty za stoisko.
 6. Podpisanie umowy oraz uiszczenie opłaty zgodnie z terminem jest obowiązkiem do uczestnictwa w wydarzeniu.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo do przyjęcia wybranych stoisk w celu zachowania różnorodności oferowanego towaru w trakcie wydarzenia.

Dział III – Umowa, Płatności

 1. Cena za stoisko obliczana jest na podstawie cennika który znajduje się w ofercie wystawienniczym, do sumy stoiska doliczana zostanie opłata w wysokości podatku VAT w wysokości 23%
 2. Wystawca po otrzymaniu od organizatora umowy ma 2 tygodnie kalendarzowe na przesłanie fizycznej wersji umowy do biura organizatora lub na adres przez niego wyznaczony. Wersja elektroniczna (scan) jest dopuszczony przez organizatora w celu przyspieszenia procesu rejestracji stoiska lecz nie zwalnia ono z obowiązku przesłania fizycznej umowy
 3. Na podstawie umowy wystawiona zostanie faktura za którą stoisko musi uiścić opłatę w terminie wyznaczonym przez organizatora, brak uiszczenia opłaty jak i niepełna kwota nie kwalifikuje do uczestnictwa w wydarzeniu, a po braku reakcji na przypomnienie o płatności wystawca jest odrzucany z uczestnictwa w wydarzeniu, miejsce zwolnione zostanie ponownie oferowane innym podmiotom
 4. Dozwolone jest uiszczenie opłaty w formie 2 częściach po równo, jednak taką chęć winno się zgłosić organizatorowi przed wystawieniem faktury

Dział III – Obostrzenia

 1. Na terenie wydarzenia zabronione jest sprzedawanie:
  1. Przedmiotów mogących stanowić zagrożenie życia i zdrowia dla gości wydarzenia
  2. Przedmiotów o podłożu erotycznym jak i mogące za takie zostać uważane
  3. Alkoholu jak i innych środków uważanych za zabronione w regulaminie ogólnym jak i w świetle przepisów prawa
  4. Inne przedmioty o których nie został powiadomiony organizator, a które mogą stanowić zagrożenie dla gości wydarzenia
 2. Zabronione jest wystawianie, wywieszanie reklamy nie uzgodnionej z organizatorem nie będącej częścią umowy. Za takowe zostanie wystawiona dodatkowa płatność.
 3. Wystawianie się poza obręb wyznaczony przez organizatora jak i uzgodniony, brak reakcji po upomnieniu słownym na zwrócenie uwagi przez organizatora może skutkować wystawieniem dodatkowej płatności za zajmowane miejsce w kwocie 2x krotności za m2
 4. Wystawca odpowiada prawnie za przedmioty znajdujące się na stoisku jak i oferowany towar m.in. grafiki, prawa licencji, loterie i innych środków mogący stanowić własność osób trzecich. Właściciele praw winni dochodzić roszczeń we własnym zakresie

Niniejszy regulamin może ulec zmianie maksymalnie do miesiąca przed imprezą.